Phesheya Shongwe – Class of 2016

Michael Taylor – Class of 2017

Inga Dahlgren – Class of 2017